Проект #SAP-KS-2017-7 „Изследваме и съхраняваме“

Териториален обхват на проекта: гр. Троян, обл. Ловеч
Продължителност на проекта: 1 ноември 2017 г. – 30 юни 2018 г.

Обща цел

Предоставяне възможности за развитие на знанията и уменията на учениците от гимназиален етап в СУ „Васил Левски“ – Троян в областта на информационни технологии, химия, биология и екология

Специфични цели:

  •   Насърчаване интереса на учениците към технологиите и науката чрез участие в създаването на уеб-приложение към сайта на СУ „Васил Левски“ – Троян.
  •   Практическо приложение на знанията и уменията на учениците по ИТ, химия, биология и екология чрез участието им в две състезания /по ИТ във връзка с патронния празник на училището 19 февруари и по химия, биология и екология на 11 май 2018 г. – Ден на ученическото самоуправление

Преки и непреки бенефициенти по проекта

Преки бенефициенти са учениците от гимназиален етап /VІІІ до ХІІ клас/ в СУ „Васил Левски“ - гр. Троян, непреки – учениците от начален и прогимназиален етап, учители, родители и местна общност.

Основни дейности за постигане на целите

Проучване, изследване и създаване на уеб-приложение относно насилието, рисковото поведение и употребата на наркотични вещества; организиране и провеждане на състезание по ИТ във връзка с патронния празник – 19 февруари; организиране и провеждане на състезание по химия, биология и екология на 11 май 2018 г. – Ден на ученическото самоуправление

Очаквани резултати:

  •   Количествени:
    - брой ученици, които ще ползват резултатите от реализирането на проекта – 887
    - брой ученици, които ще участват в създаването на уеб-приложението и в двете състезания - 440
  •   Качествени
    Предоставяне възможности за развитие на знанията и уменията на учениците от гимназиален етап в СУ „Васил Левски“ – Троян в областта на информационни технологии, химия, биология и екология

Бюджет: 3300 лева

Проектът „Изследваме и съхраняваме“ предоставя възможности за развитие на знанията и уменията на учениците от гимназиален етап в СУ „Васил Левски“ – Троян в областта на информационни технологии, химия, биология и екология. Той е създаден с цел насърчаване интереса на учениците към технологиите и науката чрез участие в създаването на уеб-приложение към сайта на СУ „Васил Левски“ – Троян. Създаването на уеб-приложение за превенция на насилието и употребата на наркотични вещества ще спомогне за опазване живота и здравето на учениците, ще подобри качеството на преподаване на класните ръководители в час на класа. Екипната работа между учители и ученици ще научи младите хора как да прилагат своите знания в практиката и ще обогати електронната информационна банка на училището. Участието на учениците в две състезания по ИТ във връзка с патронния празник на училището 19 февруари и по химия, биология и екология на 11 май 2018 г. – Ден на ученическото самоуправление, ще създаде условия за личностна изява и ефективна интеграция на младежи от уязвими групи. Реализирането на проект „Изследваме и съхраняваме“ ще подобри взаимодействието между ученици, учители и родители в общността. Заложените проектни цели кореспондират с целите на програмата за младежко образование и развитие „Знания за успех“.

График на проекта

Проектът се изпълнява за срок от 8 месеца: 1.11.2017 г. - 30.06.2018 г.

Дейности Период на изпълнение Отговорник и участници в изпълнението на дейността
Дейност 1: Създаване на уеб-приложение за превенция на насилието и употребата на наркотични вещества 1 ноември 2017 г. – 30 юни 2018 г. Отг. Учител – ръководител на екип от ученици Участници: Ученици от „Б“ паралелки, профил „Природоматематически“ и 8 б клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“
Дейност 2: Провеждане на състезания Дейност 2.1.: Състезание по ИТ във връзка с патронния празник на училището 19 февруари 12-15 февруари 2018 г. Отг. Училищно настоятелство Участници: Ученици от „Б“ паралелки, профил „Природоматематически“ и 8 б клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“
Дейност 2.2.: Състезание по химия, биология и екология на 11 май 2018 г. – Ден на ученическото самоуправление 11 май 2018 г. Отг. Училищно настоятелство Участници: Ученици от гимназиален етап

Общият брой на учениците, които пряко ще ползват резултатите от реализирането на проекта е 887. Броят на учениците, които ще участват в създаването на компютърна превантивна програма е 118 /това са всички ученици от „Б“ паралелки, профил „Природоматематически“ и 8 б клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“ /. В двете състезания ще участват всички от гимназиален етап - около 440. Сдружение Училищно настоятелство при СУ „Васил Левски“ - Троян има опит в реализирането на проект „Със знания и стремеж към бъдещ успех“ по програмата за младежко развитие „Знание за успех“ и осъществяването на инициативи в полза на училищната общност. Настоятелството подпомага финансово изявени ученици и ученици от уязвими групи, има опит в провеждането на благотворителни събития в полза на СУ „Васил Левски“. Членовете на Съвета на настоятелите се включват активно в училищния живот. През месец май 2016 г. СУ „Васил Левски“ - Троян достойно отпразнува 100 години гимназиално образование в град Троян. Медиите в общността и региона редовно отразяват постиженията на възпитаниците и учителите от СУ „Васил Левски“ - Троян. Настоятелството подкрепя политиката на училищното ръководство в областта на информационно-комуникационните технологии и инвестирането в материално-техническата база на училището. Дългогодишната ползотворна работа на Сдружение Училищно настоятелство и СУ „В. Левски“ ще гарантира успешното изпълнение на проектните дейности и постигане на заложените резултати. С цел успешното реализиране на проектните дейности Сдружение училищно настоятелство ще използва материално-техническата база на СУ „Васил Левски” – Троян: компютърни зали, интерактивни бели дъски, класни стаи, видеостена, училищно радио. Тези допълнителни ресурси ще бъдат използвани изцяло за качественото провеждане на инициативите с учениците по проекта. Те ще осигурят и успешното реализиране на дейностите по информация и публичност на проекта. Доброто партньорство с община Троян, Народно читалище „Наука“, Музей на народните и художествени занаяти, Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, представители на местния бизнес и НПО ще ни осигурят подкрепа и съдействие за успешното реализиране на проекта. За популяризиране на проекта и приноса на ФРГИ с финансовата подкрепа на SAP Labs България Сдружение Училищно настоятелство се ангажира да осъществи следните дейности по информация и публичност: - начална пресконференция с участието на местни печатни и електронни медии; - ежемесечни публикации в сайта и във Facebook страницата на училището; - излъчване на презентации на училищната видеостена, които да представят работни моменти от обучението на учениците; -подреждане на фотоизложби; -публикации в училищния вестник „Междучасие“. Проектът има за цел да докаже, че привлекателността на науката и технологиите е във възможността учениците да приложат наученото на практика и с грижата то да бъде в полза на всички в училищната общност. Възприемането и прилагането на тази училищна политика от други училища ще доразвие идеята и ще позволи мултиплициране на резултатите. СУ „Васил Левски“ има човешки ресурси и в бъдеще да предлага на учениците допълнителни инициативи по ИТ, химия, биология като търси различни източници за тяхното финансиране. Разработените в рамките на проекта продукти /уеб-приложение, интерактивни уроци, презентации, информационни и печатни материали, фототабла, колажи, постери/ позволяват споделянето на опит и добри практики сред широк кръг ползватели от образователните институции. Бюджетът на проектното предложение е изработен в съответствие с изискванията за допустимите разходи, които ФРГИ определя. Резултатите от реализирането на проект „Изследваме и съхраняваме“ ще бъдат представени на семинар на 20 юни 2018 г.